گذشته چراغ راه آینده

٢- باید بگویم  منظورم از بیان این مقدمه به معنای محاکمه نمودن  همۀ آدمیان از گذشته تا حال نیست بلکه منظورم این است که ما آدمیانی که در این عصر کنونی زیست می کنیم محصول یک نسلی هستیم که با مطالعۀ اعمال خصوصی و عمومی شان پی می بریم که تاریخ، سرگذشت انسانهاست به عبارتی سرگذشت زندگی که امری است مبتنی بر واقعیت: مملو از جور و جنایت تا لطف و محبت و پاسداشت کرامت انسانها. مثل زندگی هم لغزش دارد و هم جهل و مرگ. ما همگی یک مجموعه به هم پیوسته هستیم که نمی توانیم نسبت به خود و رفتارمان  و یا نسبت به  دیگران و رفتارشان بی تفاوت باشیم، چرا که انسان آگاه و مسئول اهل تدبر در کردار فردی خویش در عرصۀ خصوصی و عمومی و ناظر به کردار دیگران در عرصۀ عمومی است. همانطور که یک فرد با گذر زمان به معنای وجودی خویش بهتر می تواند پی ببرد و نقاط  تاریک و روشن زندگی خویش را از هم بازشناسد، تاریخ نیز با گذر زمان بهتر می توان در موردش قضاوت کرد چرا که به نظرم تاریخ پروسه صیرورت جامعه و انسان است. ما با شناخت این پروسه آن را به ابزاری در خدمت تغییر وضع حال و آینده تبدیل می کنیم.

نویسنده مجتبی قنبری

/ 1 نظر / 29 بازدید
معلم شرکتی

وبلاگ معلمان شرکتی(خرید خدماتی) http://www.msherkati.blogfa.com/